Βασιλική Αναστασιάδου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Βασιλική Αναστασιάδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμη
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/18ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Στρόβολος
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 586 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε:F598 Φύλο:21 Σχέδιο: 61Ε2 Τμήμα:F
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 21/7/98
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €65.000
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Στρόβολος
Είδος Κατοικία (από κοινού με σύζυγο)
Έκταση 1181 τ.μ ( 2 οικόπεδα)
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε: Φύλο Σχέδιο: Τμήμα Α.Ε: Φύλο Σχέδιο: Τμήμα
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Δάνειο Τράπεζα Κύπρου
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €945.925
-τρέχουσα αξία €934.200
Τοποθεσία Άγιος Επιφάνειος
Είδος Χωράφι (1/3 Μερίδιο)
Έκταση 19111 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε 4699
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1992
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης € 5.000
-τρέχουσα αξία € 3.417
Τοποθεσία Χοιροκοιτία
Είδος Χωράφι (5/18) Μερίδιο
Έκταση Εκτάρια δεκάρια: 29 Τετραγωνικά Μέτρα: 767
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε 23175
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάνω Κερύνεια
Είδος Οικόπεδο (1/3 Μερίδιο)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε 4138 351 Block H
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενα
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Άγιος Αμβρόσιος
Είδος Χωράφι (1/3 Μερίδιο)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε 14659 212/218/219
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενα
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Άγιος Αμβρόσιος
Είδος Χωράφι (1/3 Μερίδιο από 1/4)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε 405 155
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενα
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Άγιος Αμβρόσιος
Είδος Χωράφι (1/3 Μερίδιο από 1/4)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α.Ε 502
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενα
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Βασίλεια
Είδος Οικόπεδο (1/3 Μερίδιο)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία 6086 IIR/3/I/II, II5/3/I/12
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κατεχόμενα
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW σαλούν 16 άλογα (BMW series 2) - Έτος απόκτησης: 2016
Αξία €23.600


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές κληρονομικής διαδοχής (1991) στην εταιρεία Μίκης Αναστασιάδης (ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ) ΛΤΔ (Οικογενειακή επιχείρηση με μοναδική δραστηριότητα την ενοικίαση ακινήτου)
Αριθμός σε κατοχή 7.500


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €2,44
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €2.350,60
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €42.042,37
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €1.143,64
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €541,47
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €6.676,88
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €44,13
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (Κοινός Λογαριασμός με τη Βασιλική Αναστασιάδου)
Ποσό καταθέσεων €64.576
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Astro Bank
Ποσό καταθέσεων €247,20
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ποσό καταθέσεων €241.091
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ
Ποσό καταθέσεων €83,42


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) ΛΤΔ
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 195
Εισοδήματα ή ωφελήματα €100.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE LIMITED
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/152555
Εισοδήματα ή ωφελήματα €175.000 €93.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα - Unversal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου GL 2474
Εισοδήματα ή ωφελήματα €175.000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Είδος χρέους Οικιακό Δάνειο (από κοινού με σύζυγο)
Πορό χρέους € 754.979
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Είδος χρέους Παρατράβηγμα
Πορό χρέους €160
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Είδος χρέους Παρατράβηγμα
Πορό χρέους €275
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Είδος χρέους Δάνειο (από κοινού με σύζυγο)
Πορό χρέους €11.161
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €18.036,14
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Είδος χρέους Γενικές Εγγυητικές
Πορό χρέους €850


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων