Ελένη Μαύρου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ελένη Μαύρου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 2 Φεβρουαρίου 1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 22 Αυγούστου 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία
Είδος Οικοδομή
Έκταση 697 τμ (μερίδιο 1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ. ΧΧΙ, Σχ.474, Τεμ.200
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1984
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΛΚ. 8.750=
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κερύνεια, Καζαφάνι
Είδος Χωράφι
Έκταση 0:2:31
Τοπογραφικά στοιχεία Φ.12, Σχ.22, Τεμ. 158
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο,
Αξία Λ.Κ 8.000 (αξία αγοράς το 2002)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Radiostage Co. Ltd
Αριθμός σε κατοχή 5
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Demetra Investment Co. Ltd
Αριθμός σε κατοχή 513


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύρου
Ποσό καταθέσεων €1.085=
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Λήδρας
Ποσό καταθέσεων €37.192=
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING
Ποσό καταθέσεων €71.038


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων