Γιώργος Λακκοτρύπης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Δύο

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/05/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ (μέσα στο χωριό)
Είδος Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο)
Έκταση 409 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ τεμ Αρ. Εγγρ.
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ---
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.500
Χρόνος απόκτησης 1/01/2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €20.500
-τρέχουσα αξία €17.500
Τοποθεσία Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη
Είδος Οικόπεδο (1/2 μερίδιο)
Έκταση 554 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ---
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €330.000
Χρόνος απόκτησης 5/11/2010
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €165.000, - (1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €131.450, - (1/2 μερίδιο)
Τοποθεσία Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα)
Είδος Κατοικία (1/2 μερίδιο)
Έκταση 120 τ.µ. εμβαδόν κατοικίας
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ. Τμήμα Τεμ. επ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ---
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο , ημερ. 17/06/2009 για το ποσό των €280.000
Χρόνος απόκτησης 17/06/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €140.000 - (1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €140.000 - (1/2 μερίδιο)
Τοποθεσία ΙΘΑΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Κατοικία (1/2 μερίδιο)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ---
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €300.000
Χρόνος απόκτησης Σεπτέμβριος 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €150.000, (Το 1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €150.000, (Το 1/2 μερίδιο)
Τοποθεσία Δήμος Στροβόλου, Ενορία Χρυσελεούσα
Είδος Οικόπεδο (1/2 μερίδιο)
Έκταση 837 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ. 2-229-389, Τμήμα 10, Τεμ. 101, Αρ. Εγγραφής 0/10541
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου για το ποσό των €235.000
Τρόπος απόκτησης Δυνάμει αγοράς για το ποσό €435.000
Χρόνος απόκτησης 08/11/2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €217.500 - (1/2 μερίδιο)
-τρέχουσα αξία €217.500 - (1/2 μερίδιο)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW 318 Ci (2003)
Αξία €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Microsoft (MSFT)
Αριθμός σε κατοχή 8,454
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας BOC (Bank of Cyprus)
Αριθμός σε κατοχή 464


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €22.263
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων US$11.227
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (για πληρωμή σχολείου)
Ποσό καταθέσεων €9.182 (Κοινός λογαριασμός με Χριστιάνα Καρή)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 82128
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 200171
Εισοδήματα ή ωφελήματα Αφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Laiki Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00000591
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο (1/2 μερίδιο)
Πορό χρέους €26.865
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο (1/2 μερίδιο)
Πορό χρέους €105.552


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

- Αγορά Οικοπέδου στο Δήμο Στροβόλου    με καταθέσεις και δάνειο

- 290 επιπλέον μετοχές Microsoft από μερίσματα που επανεπενδύονται αυτόματα

- 2 Δάνεια που εξοφλήθηκαν σε Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank