Χάρης Γεωργιάδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χάρης Γεωργιάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Οικονομικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 09/04/1972
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 4/5/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Δήμος Στροβόλου
Είδος Κατοικία (Από κοινού με σύζυγο)
Έκταση 591ΤΜ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ)
Τοπογραφικά στοιχεία TEM: 691, Φ: 30-XXX, Σ: 14Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -----
Τρόπος απόκτησης Αγορά - Ανέγερση
Χρόνος απόκτησης 2005 (Οικοπέδου)
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 749500 Ευρώ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ (KATEXOMENA)
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α986
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γιαγιά
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Mercedes CLK200
Αξία 48733 Ευρώ (Κόστος Αγοράς 2006)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Natura Hotels Ltd
Αριθμός σε κατοχή 60000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή 13


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 35000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

169492.91 Ευρώ (Καθαρά Εισοδήματα - Μισθός Υπουργού Μάιος 2013 - Απρίλιος 2016) 33600 Ευρώ (Μερίσματα Natura Hotels Ltd)

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων