Ιωνάς Νικολάου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ιωνάς Νικολάου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ουδέν

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27\8\19ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία
Είδος Κατοικία (μόνιμης διαμονής μου)
Έκταση Οικόπεδο: 573 τ.μ. 'Κατοικία: 320 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, για εξασφάλιση δανείου της Μαρίας Κινάνη
Τρόπος απόκτησης Αγορά οικοπέδου από την Μαρία Κινάνη το Δεκέμβριο 1990 έναντι του ποσού £30.000 (€51.300) και το οποίο είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι της. Κόστος ανέγερσης κατοικίας £84.000 (€143.640) και κόστος επίπλων και εξοπλισμού κατοικίας €30.000, τα οποία καταβλήθηκαν από κοινού µε την Μαρία Κινάνη
Χρόνος απόκτησης Οικοπέδου 3.12.1980 από την Μαρία Κινάνη. Ανέγερση κατοικίας από κοινού με την Μαρία Κινάνη το έτος 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Οικοπέδου €51.300 κατά την 3.12.1990 Ανέγερσης κατοικίας €143.640 το έτος 1994 και αγοράς επίπλων και εξοπλισμού Κατοικίας €30.000
-τρέχουσα αξία Οικόπεδο και κατοικία €600.000
Τοποθεσία Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία Δρακοντιά
Είδος Χωράφι
Έκταση 2 δεκάρια και 695 τετρ. μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 30/15 E1, τμήμα 2, τεμάχιο 174
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου
Χρόνος απόκτησης 02.08.2000
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €47.840,00
-τρέχουσα αξία €202.100,00
Τοποθεσία Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία «Λατσί του Μότη ή Πύθος»
Είδος Χωράφι
Έκταση 10 δεκάρια και 840 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 31/25 W1, Τμήμα 8, τεμάχιο 471
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς µου
Χρόνος απόκτησης 02.08.2000
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €27.300,00
-τρέχουσα αξία €63.400,00
Τοποθεσία
Είδος Γραφείο
Έκταση 220 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ, Εγγραφής Φ/Σχ Τμήμα τεμ.
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγοράστηκε από την εταιρεία Ionas Nicolaou Services Ltd, τις μετοχές της οποίας κατέχω μαζί με και την σύζυγο μου
Χρόνος απόκτησης 18.06.2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €111.000,00
-τρέχουσα αξία €375.700,00
Τοποθεσία Επαρχία Λεκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού"
Είδος Κατάστημα με αρ.
Έκταση 58 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ ,Τμήμα , τεμάχιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου
Χρόνος απόκτησης 28.04.2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €42.700,00
-τρέχουσα αξία €60,500.00
Τοποθεσία Επαρχίας Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού"
Είδος Κατάστημα με αρ.
Έκταση 92 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ ,Τμήμα , τεμάχιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου
Χρόνος απόκτησης 28.04.2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €60.000,00
-τρέχουσα αξία €96.000,00
Τοποθεσία Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού"
Είδος Διαμέρισμα στον 1ον όροφο
Έκταση 199 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου
Χρόνος απόκτησης 28.04.2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €68.000,00
-τρέχουσα αξία €170,900.00
Τοποθεσία Επαρχία Λευκωίας, Κοινότητα Ευρύχου, τοποθεσία "Σκλινίτζια"
Είδος Κατοικία
Έκταση 551 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) για εξασφάλιση του δανείου με αρ. και
Τρόπος απόκτησης Αγορά Οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας εντός αυτού
Χρόνος απόκτησης Οικοπέδου 03.05.2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Οικοπέδου: €35.000 κατά την 03.05.2005 Κόστος ανέγερσης κατοικίας €372.149 και κόστος αγοράς επίπλων και εξοπλισμού €20.000 κατά το έτος 2009
-τρέχουσα αξία €400.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Μηχανοκίνητο όχημα τύπου Mercedes E250, με αριθμό εγγραφής
Αξία €20.000,00


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd.
Αριθμός σε κατοχή 7.500, κόστος αγοράς €1.282,5
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Lordos Hotels (Holidings) Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή 4.650, κόστος αγοράς €1.590,30
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Libra Holidays Group Public Ltd (B)
Αριθμός σε κατοχή 1.400, κόστος αγοράς €239,04
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές στην ιδιωτική εταιρεία Ionas NIcolaou Services Ltd
Αριθμός σε κατοχή 800


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων Πιστωτικό Υπόλοιπο €106,81 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων Πιστωτικό υπόλοιπο €9,00 (31.05.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα) αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων Πιστωτικό Υπόλοιπο €76,80 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα) αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων Πιστωτικό υπόλοιπο €84,37 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα) αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων Πιστωτικό Υπόλοιπο €87,62 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων Πιστωτικό Υπόλοιπο €64,53 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων Χρεωστικό Υπόλοιπο €2.837,68 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων Χρεωστικό Υπόλοιπο €5.674,89 (31.05.2019)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €7.530,00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €2.320,00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) Αρ. λογαριασμού EUR
Είδος χρέους Δάνειο Οικιστικό
Πορό χρέους Υπόλοιπο €91.771,22 (31.05.2019)
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) Αρ. λογαριασμού EUR
Είδος χρέους Δάνειο καταναλωτικό
Πορό χρέους Υπόλοιπο €53.790,98 (31.05.2019)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων