Κωνσταντίνος Ιωάννου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Ιωάννου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Υγείας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Τρία

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 17/5/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αγ Τριμηθιάς Είδος: Χωράφι Έκταση: 2 δεκ 137 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 0/5151 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: οχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: αγορά Χρόνος απόκτησης: 2010 και 2017 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 220,000-149,600 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία - στροβολος Είδος: οικόπεδο Έκταση: 601 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 11/990 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: οχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: αγορά Χρόνος απόκτησης: 2001 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 170,000-276,500 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία αγ αντώνιος Είδος: Οικόπεδο (μερίδιο 1/2) Έκταση: 554 Τοπογραφικά στοιχεία: 0/7263 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: οχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1997 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 0-443,200 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία αγ αντώνιος Είδος: Οικόπεδο/κτίριο Μερίδιο 1/2) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: οχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1997 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 0-1,853,500 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: αυτοκίνητο Αξία: 25000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: βάρκα Αξία: 35000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: C C Coffee Co Ltd Είδος επιχείρησης: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Είδος συμμετοχής: μετοχική
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: IMH Λτδ Είδος επιχείρησης: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Είδος συμμετοχής: μετοχική
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Acb ventures Είδος επιχείρησης: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Είδος συμμετοχής: μετοχική
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Yep estates Είδος επιχείρησης: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Είδος συμμετοχής: μετοχική
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Constantinos pro invest Είδος επιχείρησης: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Είδος συμμετοχής: μετοχική
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Bright mouldings Είδος επιχείρησης: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Είδος συμμετοχής: μετοχική


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: Wells fargo Αριθμός σε κατοχή: 75000 euro
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: Wells fargo Αριθμός σε κατοχή: 25000 euro
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: JPM Αριθμός σε κατοχή: 100000 euros
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Alpha blue chips Αριθμός σε κατοχή: 14000 euros
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Bank of cyprus shares Αριθμός σε κατοχή: 3232
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Alkis Hadjikyriacos frou frou Αριθμός σε κατοχή: 3910


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Imh ltd Αριθμός σε κατοχή: 4807
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: C c coffee company ltd Αριθμός σε κατοχή: 490
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Abc ventures Αριθμός σε κατοχή: 100000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Yep esates Αριθμός σε κατοχή: 1450
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Constantinos pro invest Αριθμός σε κατοχή: 190
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Bright mouldings Αριθμός σε κατοχή: 190
Είδος κινητής αξίας: Μερίσματα Περιγραφή κινητής αξίας: Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία IMH Ltd end of 2016 latest audit Αριθμός σε κατοχή: 29, 600 euros
Είδος κινητής αξίας: Μερίσματα Περιγραφή κινητής αξίας: Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία Yep Ltd end of 2016 latest audit Αριθμός σε κατοχή: 994,360 euros
Είδος κινητής αξίας: Μερίσματα Περιγραφή κινητής αξίας: Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία Constantinos pro invest end of 2016 latest audit Αριθμός σε κατοχή: 190
Είδος κινητής αξίας: Μερίσματα Περιγραφή κινητής αξίας: Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία Bright mouldings end of 2016 latest audit Αριθμός σε κατοχή: 190


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus acc no Ποσό καταθέσεων: 250,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus acc no Ποσό καταθέσεων: 105,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus acc no Ποσό καταθέσεων: 1,724
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus acc no Ποσό καταθέσεων: 85,900
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus acc and acc Ποσό καταθέσεων: 9,084
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Cdbbank acc joint account with Ioannou maria, Ioannou Georgia and Ioannou nicos) Ποσό καταθέσεων: 310,298
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Cdbbank acc joint account with Ioannou George) Ποσό καταθέσεων: 84,463


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0050626 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια ζωής με αξία εξαγοράς 23,000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0241669 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια ζωής με αξία εξαγοράς 22,000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων