Κωνσταντίνος Ιωάννου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Ιωάννου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Υγείας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Τρία

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 17/5/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Αγ Τριμηθιάς
Είδος Χωράφι
Έκταση 2 δεκ 137 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 0/5151
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής οχι
Τρόπος απόκτησης αγορά
Χρόνος απόκτησης 2010 και 2017
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 220,000-149,600
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λευκωσία - στροβολος
Είδος οικόπεδο
Έκταση 601 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 11/990
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής οχι
Τρόπος απόκτησης αγορά
Χρόνος απόκτησης 2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 170,000-276,500
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λευκωσία αγ αντώνιος
Είδος Οικόπεδο (μερίδιο 1/2)
Έκταση 554
Τοπογραφικά στοιχεία 0/7263
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής οχι
Τρόπος απόκτησης δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1997
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0-443,200
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λευκωσία αγ αντώνιος
Είδος Οικόπεδο/κτίριο Μερίδιο 1/2)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής οχι
Τρόπος απόκτησης δωρεά
Χρόνος απόκτησης 1997
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0-1,853,500
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή αυτοκίνητο
Αξία 25000
Περιγραφή βάρκα
Αξία 35000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης C C Coffee Co Ltd
Είδος επιχείρησης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Είδος συμμετοχής μετοχική
Όνομα επιχείρησης IMH Λτδ
Είδος επιχείρησης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Είδος συμμετοχής μετοχική
Όνομα επιχείρησης Acb ventures
Είδος επιχείρησης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Είδος συμμετοχής μετοχική
Όνομα επιχείρησης Yep estates
Είδος επιχείρησης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Είδος συμμετοχής μετοχική
Όνομα επιχείρησης Constantinos pro invest
Είδος επιχείρησης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Είδος συμμετοχής μετοχική
Όνομα επιχείρησης Bright mouldings
Είδος επιχείρησης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Είδος συμμετοχής μετοχική


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Wells fargo
Αριθμός σε κατοχή 75000 euro
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Wells fargo
Αριθμός σε κατοχή 25000 euro
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας JPM
Αριθμός σε κατοχή 100000 euros
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Alpha blue chips
Αριθμός σε κατοχή 14000 euros
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Bank of cyprus shares
Αριθμός σε κατοχή 3232
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Alkis Hadjikyriacos frou frou
Αριθμός σε κατοχή 3910


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Imh ltd
Αριθμός σε κατοχή 4807
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας C c coffee company ltd
Αριθμός σε κατοχή 490
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Abc ventures
Αριθμός σε κατοχή 100000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Yep esates
Αριθμός σε κατοχή 1450
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Constantinos pro invest
Αριθμός σε κατοχή 190
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Bright mouldings
Αριθμός σε κατοχή 190
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία IMH Ltd end of 2016 latest audit
Αριθμός σε κατοχή 29, 600 euros
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία Yep Ltd end of 2016 latest audit
Αριθμός σε κατοχή 994,360 euros
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία Constantinos pro invest end of 2016 latest audit
Αριθμός σε κατοχή 190
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Χρεωστικό υπόλοιπο από εταιρεία Bright mouldings end of 2016 latest audit
Αριθμός σε κατοχή 190


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus acc no
Ποσό καταθέσεων 250,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus acc no
Ποσό καταθέσεων 105,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus acc no
Ποσό καταθέσεων 1,724
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus acc no
Ποσό καταθέσεων 85,900
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus acc and acc
Ποσό καταθέσεων 9,084
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Cdbbank acc joint account with Ioannou maria, Ioannou Georgia and Ioannou nicos)
Ποσό καταθέσεων 310,298
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Cdbbank acc joint account with Ioannou George)
Ποσό καταθέσεων 84,463


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0050626
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια ζωής με αξία εξαγοράς 23,000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0241669
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια ζωής με αξία εξαγοράς 22,000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων