Κωνσταντίνος Πετρίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Πετρίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 01/07/1974
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/04/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Βρυξέλες
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 110 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά (με δάνειο)
Χρόνος απόκτησης 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €275.000
-τρέχουσα αξία €320.000
Τοποθεσία Λευκωσία
Είδος Οικία
Έκταση 180 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €250.000
-τρέχουσα αξία €270.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο - Alfa Romeo
Αξία €2500


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €53.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Banca Monte Paschi Belgio
Ποσό καταθέσεων €12.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας SGBCY
Ποσό καταθέσεων €11.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Banca Monte Paschi Belgio
Είδος χρέους Δάνειο για απόκτηση κατοικίας
Πορό χρέους Υπόλοιπο Δανείου €195.000
Όνομα πιστωτή SGBCY
Είδος χρέους Δάνειο για ανακαίνιση οικίας
Πορό χρέους €85.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

- Απόκτηση από κληρονομιά (Μεταβίβαση από τη μητέρα μου, Πηνελόπη Πετρίτου), οικίας έκτασης 180τ.μ. στην οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ 6 στην Λευκωσία

- Σύναψη δανείου και χρησιμοποίηση καταθέσεων προς ανακαίνιση της υπό αναφοράς οικίας