Κώστας Κωνσταντίνου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Κώστας Μ Κωνσταντίνου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 23-3-57
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Τρία

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 07/10/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Νερόφαιμα - Έμπα
Είδος Χωράφι - υπο
Έκταση 9 Δεκάρια - 415 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 175 Σχ Αρ 45 30Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 1988
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΛΚ 15,000
-τρέχουσα αξία ΛΚ 500,000
Τοποθεσία Αγ. Παύλος - Πάφος
Είδος Χωράφι - το 1/15
Έκταση 17 Δεκάρια 155 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 63 Φσχαρ 45μ 5P0404
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 10/1/2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΛΚ 100,000
-τρέχουσα αξία ΛΚ 150,000
Τοποθεσία Άγ. Παύλος - Πάφος
Είδος Χωράφι 3/20
Έκταση 1 Εκτ 3 Δεκ 713 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμ. 147 Φσχ 43Ι ΙΙ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 1989
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΛΚ 100,000
-τρέχουσα αξία ΛΚ 200,000
Τοποθεσία Πετρίδια - 'Έμπα
Είδος Χωράφι
Έκταση 1 Εκτάριο 5 Δεκάρια 530 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμ. 153 ΧΛΩ Σχ. 5PW1, 5IW2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 1988
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΛΚ 40,000
-τρέχουσα αξία ΛΚ 400,000
Τοποθεσία Ξηροφί??? Κέρκυρας
Είδος Αγροτεμάχριο Αρ 8
Έκταση 4 στέμματα
Τοπογραφικά στοιχεία Περιφέρεια Δήμου Θιναλίων
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Προ???? ??? Τράπεζας Κύπρου Κέρκυρας για το ποσό των 4000 ευρώ και ????? ????? ΑΕ
Τρόπος απόκτησης Δια αγοράς από Εταιρ. ????? ΑΕ
Χρόνος απόκτησης 30/10/2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 64,390 Ευρώ
-τρέχουσα αξία ????? Αξία 38,000,966 Ευρώ


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Μερσεντές 270
Αξία ΛΚ 3,000
Περιγραφή Αυτοκίνητο Μερσεντές 300
Αξία ΛΚ 8,000
Περιγραφή Αυτοκίνητο MAZDA
Αξία ΛΚ 5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Constatinou Costas
Είδος επιχείρησης Δικηγορικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας Δέκα μετοχές ΣΟΔΑΠ Λτδ
Αριθμός σε κατοχή Δέκα


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Marketrends Financial Services
Αριθμός σε κατοχή 20,000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life Insurance Company Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1-032387-0
Εισοδήματα ή ωφελήματα Έληξε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Laiki Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 40500815
Εισοδήματα ή ωφελήματα Λήγει Μακροπρόθεσμα


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα Λτδ
Είδος χρέους Για αγορά αυτοκινήτου
Πορό χρέους €40,000
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πέγιας
Είδος χρέους Οικοδομικό για ανέγερση κατοικίας & σπουδές παιδιών
Πορό χρέους Εννιακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ ?????? με σύζυγο
Όνομα πιστωτή Λαϊκή Τράπεζα ΛΤΔ
Είδος χρέους Επαγγελματικό
Πορό χρέους Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ €40000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων