Μιχάλης Γιωργάλλας

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Μιχάλης Γιωργάλλας
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 20\3\1968
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Renault Megane
Αξία €6000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης X-Panel Ltd
Είδος επιχείρησης Προσφορά υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης
Είδος συμμετοχής Διευθυντής / Μέτοχος
Όνομα επιχείρησης Positive Energy Homes Ltd
Είδος επιχείρησης Γραμματειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε συγγενική εταιρεία
Είδος συμμετοχής Διευθυντής / Μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Συνήθεις (X - Panel Ltd)
Αριθμός σε κατοχή 500
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Συνήθεις (Positive Energy Homes Ltd)
Αριθμός σε κατοχή 500


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €179,00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Στροβόλου
Ποσό καταθέσεων €4.524,64


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0020029786
Εισοδήματα ή ωφελήματα €20.000 - Κάλυψη Θανάτου


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Στοβόλου
Είδος χρέους Οικιστικό Δάνειο
Πορό χρέους €184.739,53
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Οικιστικό Δάνειο
Πορό χρέους €35.485
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Επιχειρηματικό Δάνειο
Πορό χρέους €4.562
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Λογαριασμός Παρατραβήγματος
Πορό χρέους €5.266


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων