Ονούφριος Κουλλά

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο :
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 19/12/1974
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 2/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Τσέρι
Είδος Κύρια Κατοικία σε οικόπεδο (μερίδιο 1/4)
Έκταση 944 τ.μ. χ (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 30 Σχ. 23W2 Τμ. 2 Τεμάχιο: 1456
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη στη ΣΟΤΑΔΥΚ
Τρόπος απόκτησης Συνεισφορά από γονείς + Δάνειο + Λεφτά από γάμο + βοήθεια από Μέριμνα Προσφύγων
Χρόνος απόκτησης 1999-2000 (Περίοδος Ανέγερσης)
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €105.000 (1999-2000)
-τρέχουσα αξία €500.000 (περίπου) χ 1/4 = €125.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο (Mercedes του 2005)
Αξία €8.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης S.G Nico Cyp 2007 S.R.L RO 20820358
Είδος επιχείρησης U03/175/26.01.2007 Εταιρεία κατοχής 8 οικοπέδων στην Ρουμανία (2007)
Είδος συμμετοχής 50% (4 οικόπεδα) αξία απόκτησης €42.000 Σημερινή αξία €26.000 περίπου


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΟΤΑΔΥΚ
Ποσό καταθέσεων €500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €2.500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας
Ποσό καταθέσεων €4.500


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife - Ασφάλεια ζωής
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0142021
Εισοδήματα ή ωφελήματα €27.178 -> Για θάνατο €17.845 -> Για ολική ανικανότητα Περίπου €4.000 (εσωτερική αξία μονάδων)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΟΤΑΔΥΚ
Είδος χρέους Στεγαστικό
Πορό χρέους ≈ €105.000 (συμπεριλαμβανομένων τόκων του 2016)
Όνομα πιστωτή ΣΟΤΑΔΥΚ
Είδος χρέους Στεγαστικό
Πορό χρέους ≈ €55000 (συμπεριλαμβανομένων τόκων του 2016)
Όνομα πιστωτή Περιφεριακή ΣΠΕ Λεκωσίας
Είδος χρέους Καταναλωτικό
Πορό χρέους ≈ €39.000 (συμπεριλαμβανομένων τόκων του 2016)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων