Σάββας Αγγελίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Σάββας Αγγελίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Άμυνας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (1/2 ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ) Έκταση: 180τμ Τοπογραφικά στοιχεία: (Τ/Φ/Σ/Τεμ.) -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΑΝΕΙΟ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Ευρώ 76.887 Τρέχουσα αξία: Ευρώ 80.250


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Michalis Aggelides Enterprise Limited - HE167907 Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 33,3%


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Michalis Aggelides Enterprise Limited - HE167907 Αριθμός σε κατοχή: 333 μετοχές
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: C.T.O PUBLIC COMPANY LIMITED - HE7880 Αριθμός σε κατοχή: 172,185 μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ποσό καταθέσεων: Ευρώ 46,21
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: EUROBANK CYPRUS Ποσό καταθέσεων: Ευρώ 42.182
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: EUROBANK CYPRUS Ποσό καταθέσεων: Ευρώ 9.273
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: HELLENIC BANK Ποσό καταθέσεων: 1,844
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: HELLENIC BANK Ποσό καταθέσεων: Ευρώ 93.516


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Είδος χρέους: ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ Πορό χρέους: Ευρώ 1.515
Όνομα πιστωτή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Είδος χρέους: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Πορό χρέους: Ευρώ 1.586
Όνομα πιστωτή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Είδος χρέους: ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ Πορό χρέους: Ευρώ 2,27
Όνομα πιστωτή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Είδος χρέους: ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ Πορό χρέους: Ευρώ 3,02


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων