Σάββας Αγγελίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Σάββας Αγγελίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Άμυνας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (1/2 ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ)
Έκταση 180τμ
Τοπογραφικά στοιχεία (Τ/Φ/Σ/Τεμ.)
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης ΔΑΝΕΙΟ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Ευρώ 76.887
-τρέχουσα αξία Ευρώ 80.250


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Michalis Aggelides Enterprise Limited - HE167907
Είδος επιχείρησης Αδρανής
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 33,3%


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Michalis Aggelides Enterprise Limited - HE167907
Αριθμός σε κατοχή 333 μετοχές
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας C.T.O PUBLIC COMPANY LIMITED - HE7880
Αριθμός σε κατοχή 172,185 μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό καταθέσεων Ευρώ 46,21
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας EUROBANK CYPRUS
Ποσό καταθέσεων Ευρώ 42.182
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας EUROBANK CYPRUS
Ποσό καταθέσεων Ευρώ 9.273
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας HELLENIC BANK
Ποσό καταθέσεων 1,844
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας HELLENIC BANK
Ποσό καταθέσεων Ευρώ 93.516


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Είδος χρέους ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ
Πορό χρέους Ευρώ 1.515
Όνομα πιστωτή ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Είδος χρέους ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Πορό χρέους Ευρώ 1.586
Όνομα πιστωτή ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Είδος χρέους ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ
Πορό χρέους Ευρώ 2,27
Όνομα πιστωτή ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Είδος χρέους ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ
Πορό χρέους Ευρώ 3,02


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων