Τάκης Χατζηγεωργίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Τάκης Χατζηγεωργίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 11/12/1956
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Όχι

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 28/08/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Αγλαντζιά Λευκωσία
Είδος Οικόπεδο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α/Ε 86249
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 135.158,00 - Κόστος Απόκτησης Πλέον Μεταβιβαστικά
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Αγλαντζιά, Λευκωσία
Είδος Οικία (Συνιδιοκτησία με Σύζυγο)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Ανεγέρθηκε στο οικόπεδο με Α/Ε 86249
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Ανέγερση (Με δάνειο από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς)
Χρόνος απόκτησης 2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 474.360,00
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πάνω Ακουρδάλεια, Πάφος
Είδος Οικία
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α/Ε 2264/2269/2276
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 45.000,00 - Αναπαλαίωση
Τοποθεσία Φουρνιά, Πάνω Αρκοθρδάλεια Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α/Ε 2332
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 3.250,00
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Στρούθος, Πάνω Ακουρδάλεια Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α/Ε 2419/2420/2421/2423
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης --------
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πάνω Αρκουρδάλεια, Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α/Ε 2405/2406
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης --------
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πάνω Αρκουρδάλεια, Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Α/Ε 2379/2380
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Τα 2/3 του χωραφιού είναι κληρονομικά ενώ το 1/3 αγοράστηκε το 2003
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 28.451,00


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο
Αξία 27.000,00


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (Κοινός Λογαριασμός με την σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 1.730,44
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Άλφα
Ποσό καταθέσεων 1.000,00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (Κοινός λογαριασμός με την σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 1.118.13
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC Bank - Βέλγιο
Ποσό καταθέσεων 1.899,79


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μισθός Ευρωπαικό κοινοβούλιο - 6.613,53

Σύνταξη - 2.687,81

Δικηγορική δραστηριότητα - 800,005.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (Κοινός λογαριασμός με την σύζυγο)
Είδος χρέους Στεγαστικό δάνειο (από κοινού με την σύζυγο)
Πορό χρέους 71.426,26
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Άλφα
Είδος χρέους Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους 1.869,17
Όνομα πιστωτή KBC Bank - Βέλγιο
Είδος χρέους Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους 4.451,74


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων